Wprowadzenie do świata Linuksa

Wprowadzenie do Linuksa i podstawowych operacji czy aplikacji dostępnych pod tym systemem. Linux od A do Z.

Wstęp

Pakiety, Kompilacja

Bash

BASH to obecnie praktycznie domyślna powłoka linuksa umożliwiająca zarządzanie systemem z linii komend
 • Bash - archiwizacja i kompresja - Polecenia BASHa: tar, gzip, zcat, bzcat służące do obsługi skompresowanych archiwów tar, bz2 i gz
 • Bash - dokumentacja, wyszukiwanie informacji - apropos, info, locate, man, makewhatis, manpath, updatedb, whatis, whereis
 • Bash - katalogi - Polecenie BASHa: cd, mkdir, pwd, rmdir służące do operowania na katalogach w systemie
 • Bash - operacje-na-plikach - chgrp, chmod, chown, cksum, md5sum, cp, file, install, ln, ls, lsattr, mv, rm, stat, touch
 • Bash - procesy - &, ^Z, bg, fg, fuser, jobs, kill, killall, nice, nohub, pidof, ps, renice, top
 • Standardowe wejście-wyjście - Przegląd poleceń Basha dotyczących standardowego wyjścia/wejścia: tee, script, xargs, > , >>, |
 • Bash - systemy plików - debugfs, df, dumpe2fs, e2fsck, fsck, lsattr, lsof, mkfs, mkswap, mount, rdev, swapoff/on, umount
 • Bash - użytkownicy - chfn, chpasswd, finger, groupmod, grpck, id, passwd, pwck, su, useradd, usermod, users, who
 • Bash - wyświetlanie plików - Polecenie BASH: cat, head, less, tail służące do wyświetlania zawartości plików
 • Bash skrypty - Podstawy pisania skryptów w bashu - budowa i prawa wykonywalne skryptów, składnia poleceń BASHa
 • System plików w pliku - Tworzenie obrazów systemów plików wewnątrz specjalnych pojedynczych plików, które można montować i obsługiwać jak zwykłe nośniki danych, partycje z takim systemem plików

Pozostałe artykuły

Kategorie

Strony